English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Saving Environment

Minskad miljöpåverkan med Cobra skärsläckare

Reducerad skadeomfattning

Bränder förstör årligen ekonomiska värden för ca 4 miljarder SEK. Vattenskador från brandsläckningen står för mer än 50% av kostnaderna vid stora bränder. Skärsläckaren har visat sig vara ett ovärderligt verktyg i syfte att reducera skadeomfattningen på ett sätt som ingen annan utrustning idag klarar.

Bränder medför ofta stora ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och försäkringsbolag i form av materiella värden som går förlorade och även bortfall av täckningsbidrag/marknadsandelar till följd av utdragna och omfattande sanerings- och reparationsarbeten.

Skärsläckaren är ett högeffektivt släckverktyg som snabbt kan sättas in mot en uppkommen brand. En tidig insats kan påbörjas från utsidan och eftersom ingångshålet är så litet så tillförs inget syre till brandrummet vilket påtagligt ökar släckeffektiviteten i utrymmet och branden kan hållas nere/släckas med små mängder vatten. Dessa betingelser skapar de bästa förutsättningar för att reducera vattenskadorna till ett minimum med bibehållen god släckkapacitet.

Varför Cobra skärsläckare är så bra just för att minska påverkan på miljön och reducera skadeomfattningen:

Skärsläckaren har vid insatser visat sig vara ett ovärderligt verktyg i syfte att reducera skadeomfattningen på ett sätt som ingen annan utrustning idag klarar:

 • Genom att använda IR-kamera och skärsläckare från en säker utvändig position kan man snabbt påbörja en insats i syfte att kyla brandgaser och därmed påtagligt minska risken för övertändning i en byggnad. Om en brand utvecklar sig till övertändning så innebär det oftast en totalskada av det berörda anläggningsavsnittet.

 

 • Genom att använda IR-kamera och skärsläckare från en säker utvändig position kan man säkra begränsningslinjer vid brandmurar och fysiska avskiljningar och förhindra brandspridning. Skärsläckaren har vid flera inträffade bränder lyckats stoppa vidare brandspridning genom att en begränsningslinje exempelvis har lagts genom ett yttertak.

 

 • Vid bränder i dolda utrymmen som trossbottnar, väggar, kryputrymmen och vindar har skärsläckaren visat sig vara ett mycket effektivt släckverktyg. Flera av de redovisade insatsrapporterna beskriver hur skärsläckarinsatser har varit avgörande för att släcka/kontrollera brand i dolda utrymmen.

 

 • Även vid glödbränder har skärsläckaren visat sig vara ett verktyg med helt unika egenskaper. Erfarna brandmän har överraskats av hur enkelt och smidigt, genom utvändiga punkteringar, man har kunnat begränsa/stoppa brandspridning i konstruktioner där invändig glödbrand förekommit.

 

 • Traditionell släckning av glödbränder med friläggning och lämpning som arbetsmetod är mycket resurskrävande och riskfyllt mot bakgrund av risken för antändning av brännbara brandgaser och/eller uppflammande brand vid sågning med motorkap etc.

 

 • Genom att använda IR-kamera och skärsläckare kan man snabbt påbörja en insats vid brand i industriella anläggningar som inbyggda maskinutrustningar (kvarnar, filterhus, ventilationsanläggningar, stoftavskiljare, torkanläggningar, ugnar etc) med följd att potentiellt stora egendomsskador och/eller längre produktionsavbrott kan förhindras.

 

 • Genom att använda IR-kamera och skärsläckare kan man snabbt påbörja punktering och släckning av brand/överhettningsfenomen i tankar, cisterner, silos och liknande konstruktioner där användande av konventionell släckutrustning kräver att man först på något sätt måste öppna konstruktionen.

 

 • Skärsläckaren har även visat sig vara mycket effektiv vid gräsbränder där den lätta slangen snabbt har kunnat förflyttas över större områden för effektiv vätning av brinnande gräs. Skärsläckaren har också visat sig vara effektiv vid djupliggande brand i mark där det höga trycket bidrar till att plöja upp det glödande/brinnande humusskiktet.

 

 • Genom att skärsläckaren kommer åt svåråtkomliga brandhärdar så kan rivning i en del fall också undvikas med stora kostnadsbesparingar som följd.

 

 • Skärsläckaren har även visat sig fungerar som ett utmärkt verktyg genom att påtagligt förkorta tiden för eftersläckning varigenom belastningen på räddningspersonalen har kunnat minskas vid utdragna insatser.

 

 • Vid en konventionell släckinsats förbrukas stora mängder vatten som riskerar att dra med sig farliga ämnen ner i vattendrag och till grundvattnet. Vattenförbrukningen vid en tidig skärsläckarinsats är minimal och minskar därmed risken för miljöskador. En effektiv insats med skärsläckaren innebär ofta att branden kan släckas snabbare med följd att även mindre mängder giftiga brand- och rökgaser sprids.

Read more about

Saving Environment

Read more about

Safer Fire Fighting

Read more about

Efficient Fire Fighting