English | Svenska | Deutsch | 日本語

Safer Fire Fighting

Rökdykning utsätter räddningspersonalen för stora risker; såväl fysiska som psykiska. Vår metod, att från en säker position utifrån skära sig igenom och kyla brandgaserna, är idag det säkraste alternativet som står till räddningstjänstens förfogande.

När det gäller arbetsmiljön för räddningspersonal i allmänhet och rökdykare i synnerhet kan man konstatera att det på arbetsmarknaden inte finns något mera riskfyllt arbetsmoment än just rökdykning.

Rökdykning innebär stora risker och utsätter brandpersonalen för extremt stor belastning. Personalen utsätts för såväl fysiska risker (som stark hetta, explosioner, nedstörtande byggnadsdelar, vassa föremål och fallrisk då sikten är nedsatt eller obefintlig) som psykiska risker på grund av bl.a. extrem stresspåverkan.

Rökdykning kommer alltid att vara en av huvuduppgifterna inom räddningstjänsten. Det finns moment som inte kan genomföras på annat sätt, tex  invändig livräddning, där det krävs att personer som befinner sig i brandrummet fysiskt bärs ut eller vid eftersläckningsarbeten där man måste lämpa ut material etc.

Vårt alternativ, att från säker position komma åt branden och bryta brandutvecklingen genom att snabbt skära sig igenom i stort sett alla förekommande byggnadsmateriel och kyla brandgaserna, är idag det säkraste alternativet som står till räddningstjänsternas förfogande.

Att som räddningsledare beordra rökdykning som arbetsmetod utan att ha övervägt andra alternativ är att axla ett mycket stort arbetsmiljöansvar och därför bör man som räddningsledare i det förberedande skedet av räddningsinsatsen alltid ha planlagt för möjliga alternativ.

Kombinerade metoder som skärsläckare, värmekamera och övertrycksfläktar skapar idag nya möjligheter för räddningsledaren att använda som alternativ till rökdykning.

Att så långt som möjligt säkra arbetsmiljön för räddningspersonalen bör vara av största vikt för alla inblandade, allt från ägare/innehavare av det brandutsatta objektet, via räddningschefen i kommunen ner till den enskilde brandmannen.

Skärsläckarens säkerhetsmässiga fördelar är:

• Ökar brandmännens säkerhet då branden bekämpas från en säker position på utsidan av en byggnad/konstruktion varmed risken för att skadas av hög värmestrålning och/eller brandgasexplosioner kan undvikas.

• Förbättrar arbetsmiljön för brandmännen då branden kan bekämpas från utsidan med följd att man i mindre utsträckning behöver gå in i heta och rökfyllda utrymmen där toxiska och cancerogena ämnen riskerar att tas upp genom huden/lungorna.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment