English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Svenska Kustbevakningen bestyckar sina tre 00-fartyg med marina skärsläckare

Under 2013 har svenska Kustbevakningen bestyckat sina tre kombinationsfartyg i 00-klassen, KBV001 Poseidon, KBV002 Triton och KBV003 Amfitrite, med tre stycken skärsläckare, modell C330D Marine Unit. 

Fartygen är de största som funnits i Kustbevakningens flotta. Fartygen kan, förutom släcka bränder till sjöss, ta hand om större volymer olja och nödbogsera. KBV 003 är dessutom specialanpassad för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till sjöss.

Syftet med införskaffandet av enheterna är att komplettera utrustningen ombord med skärsläckaren för bekämpning av brand ombord på ”tredje man”, dvs. brand ombord på fartyg i svenska och närliggande farvatten.

Kustbevakningen utvärderar även att i ett senare skede implementera rutiner för att låta skärsläckaren ingå i det egna fartygets skydd.

KBV001 Poseidon vid sitt första besök till Göteborg (källa Wikipedia)

För mer information, kontakta anders.trewe@coldcutsystems.com eller johan.genestig@kustbevakningen.se

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment