English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skärsläckarprojektet - delrapport 18 månader

 

Under våren 2011 togs beslut om att genomföra ett skärsläckarprojekt med utvärdering av faktiska räddningsinsatser. De organisationer som medverkar i projektet är Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, Räddningstjänsten Syd, Södertörns brandförsvarsförbund, Arbetsmiljöverket, Cold Cut Systems och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Under de 18 första månaderna har det  inträffat ett drygt 80-tal bränder där skärsläckare använts och erfarenheter dokumenterats. Vid majoriteten av dessa tillfällen har man lyckats bryta ett snabbt brandförlopp, genomföra säkrare insatser, minskat förorenat restvatten och även fått mindre vattenskador. Resultatet av moderna insatsmetoder har många gånger varit direkt avgörande för släckinsatsen.

”Arbetsmiljöaspekterna på en brandplats har varit och är fortfarande heta diskussionsämnen. Rapporter visar att brandmän har kraftigt förhöjd risk att drabbas av vissa cancerformer oroar och kräver eftertanke och framtida bättre lösningar. Kan vi hitta effektiva lösningar att komma åt bränder utan att behöva ”bada” i koncentrerade brandgaser så är detta sannolikt en pusselbit för att få ner antalet cancerfall bland brandmän. De rapporter som genererats under projekttiden visar att man många gånger lyckats med detta.” Lasse Nelson MSB.

Slutrapport på Skärsläckarprojektet kommer att redovisas Juli 2013.

Skärsläckarprojektet delrapport 18 månader.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment