English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Rapporter

CFD simulations of the Cutting extinguisher (2014)

Simuleringarna i rapporten ifrån SP gjordes med hjälp av Fire Dynamics Simulator som är en programvara förmodellering av bränderSom underlag för spraymodellen, användes data från tidigare forskning fokuserat pådroppstorlekar och hastigheter i sprayen. Resultatet från varje scenario visadar att Cobra var enastående i gaskylning,omrörningseffekter och effektivitet av använt vatten jämfört med andra system som simulerades.

CFD Simulations of the Cutting Extinguisher.pdf


Skärsläckarprojektet (2013)

Skärsläckarprojektet är en studie som Cold Cut Systems genomfört tillsammans med Svensk Räddningstjänst, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och AM (Arbetsmiljöverket). Under två års tid har ett stort antal släckinsatser där skärsläckaren använts, utvärderats och dokumenterats. Resultaten under dessa två år har visat ett mycket positivt utfall. Vid majoriteten av de genomförda insatserna har man lyckats bryta brandförloppet, genomföra säkrare insatser, minskat förorenat släckvatten och eller fått mindre vattenskador.

Skärsläckarprojektet (hela rapporten).pdf

Skärsläckarprojektet (sammanfattning).pdf


Scientific spray characterization of the cutting extinguisher (2012)

I studien presenteras de första experimentella mätningarna av droppdiametrar ifrån skärsläckaren coldcut™ cobra. Resultat visar att sprayen ifrån skärsläckaren består av mycket små droppar. Studien bekräftar således skärsläckarens höga effektivitet och skapar även en mer ökad förståelse för dess släckförmåga och förmåga att kyla brandgaser. Läs mer i rapporten nedan.

Spray characterization of the cutting extinguisher.pdf

 

Cutting extinguisher concept, practical and operational use (2010)

MSB har i samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP) analyserat tio års användning av skärsläckarkonceptet.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har sedan 1993 arbetat framgångsrikt med metodutveckling inom området inomhusbrandsläckning och fått omfattande erfarenheter av modern insatsmetodik.
Rapporten redovisar vetenskapliga studier av skärsläckarkonceptet mot bakgrund av rapporterade och dokumenterade erfarenheterna från snart tio års användning av konceptet.

Fire Suppression Capabilities of Water Mist (2009/2010), Julien Gsell. University of Ulster.

Fire Suppression Capabilities of Water Mist.pdf