English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Kursutbud coldcut™ academy

Leveransutbildning 1 dag

Leveransutbildningen görs i samband med leverans av skärsläckarsystemet. Utbildningen beskriver det specifika systemets uppbyggnad, ingående komponenter och dess funktioner. Säkerhetsrutiner och föreskrifter gällande högtryckssystem gås igenom. Underhåll och rätt skötsel av systemet är viktigt för att trygga driftsäkerheten. Vi tydliggör vilka komponenter som rekommenderas ingå i tillsynen, samt hur och med vilket intervall tillsynen skall utföras. Kursdeltagarna får kunskap i fyllning av abrasiv, skumvätska samt operatörspanelens funktioner. Vi går igenom rutiner som felsökning och felavhjälpning vid händelse av ofrivillig störning av systemet. Denna utbildning berör inte alls skärsläckarmetoden utan är en rent teknisk utbildning.

Grundutbildning, 2 dagar

Kursen riktar sig till nya användare av skärsläckaren samt användare som känner att dom behöver uppfräschning av sina kunskaper. Kursen ger en bred baskunskap inom vattendimma och högtryckssläckning. En väsentlig del av kursen berör teknik, säkerhet och skärning både teoretiskt och praktiskt.  Utbildningen innehåller även taktikblock där bl.a. erfarenheter från ett antal räddningstjänster där metoden använts presenteras. Kombination av IR-teknik, övertrycksventilation, skärsläckare och sammanvävningen med traditionellt rökdykarangrepp ingår som en del av kursen.

Dag två innehåller praktik där deltagarna har möjlighet att följa brandförlopp och brandgaskylning med hjälp av skärsläckare, och även genomföra insatser mot brand i olika miljöer. Även utbildning kring tillbehör och tillsatsmedel i släckvattnet ingår. Stor vikt läggs på att ge kunskap och skapa en förståelse om hur skärsläckarens effektiva egenskaper kan utnyttjas rätt. Efter dessa 2 dagar skall deltagarna ha kunskap att hantera skärsläckare på ett säkert och effektivt sätt, samt att kunna agera i  metoden på brandplats.

Instruktörsutbildning, 3-5 dagar

Kursen genomförs enligt "train the trainer" konceptet med målet att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna genomföra grundutbildningar inom sin egen organisation. Målet är att skapa en förståelse om hur teori och praktiska moment är upplagda för att ge kunskap om skärsläckarmetodens förmåga att påverka brandgaser och släcka bränder.

Vid kursens första dag läggs mycket vikt vid teknik, säkerhet och skärning allt för att fånga upp deltagarnas olika kunskapsnivåer. Detta kan uppfattas som repetition för vissa men är nödvändigt då man inte behöver ha genomgått grundutbildning innan man anmäler sig till instruktörsutbildning. Efter genomförd och godkänd utbildning blir deltagaren instruktör i skärsläckarkonceptet, och kan fortsätta med att utbilda brandpersonal internt i metoden.

Befälsutbildning, 1 dag

Kursen vänder sig främst till befälsgrupper som styrkeledare, insatsledare samt brandingenjörer som jobbar operativt inom räddningstjänsten. Kursens mål är att deltagaren skall ha kunskap och kunna fatta operativa beslut där deltagaren värderar och utnyttjar skärsläckarmetodens unika fördelar. Kursen omfattar en dag och innehåller mest teori men även en del praktiskaförevisningar av vattendimma och brandgaskylning. Även metoden som helhet berörs där IR-teknik, övertrycksventilering och efterföljande rökdykning ingår som naturliga delar.

Forskningsresultat från SP (RISE)

Skärsläckarens effektivitet bekräftas

Forskningsresultat från SP (RISE)

coldcut™ cobra i en klass för sig